Regulamin

Obowiązujący Regulamin serwisu www.kaizenwmarketingu.pl (Serwis).

§1. 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu www.kaizenwmarketingu.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu zwanych dalej Użytkownikami. 

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator –  Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa Zembrzyce 663 34-210 Zembrzyce, NIP 5521657432

2) Użytkownik/Zamawiający/Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.kaizenwmarketingu.pl

3) Szkolenia i Usługi Szkoleniowe: wideo kursy on-line, e-booki przygotowane przez organizatora  oraz szkolenia świadczone bezpośrednio  przez organizatora

4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z adresem e-mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika lub w trakcie realizacji zamówienia. Na podany adres e-mail zostanie wysłane tymczasowe wygenerowane automatycznie hasło do logowania do serwisu. 

5) Serwis – prowadzenie przez Administratora sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych oraz materiałów do pobrania w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kaizenwmarketingu.pl

6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§3.

Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem, a Klientem.

3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem.

4. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.

6. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.

7.Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

§4.

Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.kaizenwmarketingu.pl

2) Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

3) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Kupuję i płacę”. Zostanie przekierowany na serwis szybkich płatności przelewy24.pl

4) Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

5) Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

6) Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.

7) Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

8) W ciągu 7 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia administrator wysyła fakturę vat, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

9) Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również ofertach konsultacji lub warsztatów. 

§5.

Zakres Sprzedaży Szkoleń i Świadczenia Usług Szkoleniowych

1) Realizacja sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:

a) za pośrednictwem Internetu (online),

b) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,

2. Szkolenia on-line zawierają pliki audio-video do których użytkownik w ramach zawartej umowy wykupuje czasowy dostęp, na określony w opisie szkolenia okres czasu, lub  pliki pdf do pobrania. 

3. Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Administratora lub Produktami wydawanymi przez Administratora na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.

4. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie hiperłącz umieszczonych na zlecenie podmiotów trzecich na stronach Serwisu i udostępnianych materiałach takich jak linki, banery reklamowe itp., oraz za treści znajdujące się na stronach internetowych, do których te hiperłącza się odwołują.

6. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.

7. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

§6.

Majątkowe Prawa Autorskie

1. Dostarczane Klientom Szkolenia i Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Udostępnienie egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych.

3. Treść Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora, a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

4. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§7.

Zmiany w Regulaminie

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§8.

Zwrot

1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży Szkoleń i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zakupionych Szkoleń i oferowanych Usług Szkoleniowych.

§9. 

Reklamacje

1. W przypadku problemów z logowaniem do serwisu lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od wpłynięcia na adres kontakt@agencjaiam.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

4. Uprawnienia Użytkownika z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

§10.

Pobieranie Danych

1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.

3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne  lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).

§11.

Ceny

1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi wszelkie obowiązujące podatki.

§12.

Zastrzeżenia Prawne

1. Klient inwestując swoje pieniądze na podstawie informacji zawartych w Szkoleniach i Usługach Szkoleniowych ryzykuje na własną odpowiedzialność.

2. Szkolenia i Usługi Szkoleniowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i usług. Konkretne porady powinny być dostosowane do własnych okoliczności. Z tego powodu użytkownikowi zaleca się konsultacje ze swoim doradcą.

§13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umów sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

2. Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie prowadzona na adres/dane wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczeń.

4. Domniemywa się, że list wysłany przez Administratora na ostatni znany Administratorowi adres Klienta jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od daty nadania.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r.